عمومی

روز جهانی قدس

بیت المقدس

فلسطین وقدس

World Quds Day is the day in which the Islamic nation makes its voice heard and stands up to divisive policies

* روزجهانی قدس روز فریاد و مقاومت امت اسلامی (فلسطین) در مقابل سیاست های تفرقه انگیز است

* یُوم القدس یُوم صَرخة و مُقاومة الأُمة الإسلامیة فی وَجه السیاسات الرامیة إلی بَث الفرقة

World Quds Day is the day in which the Islamic nation voices its opposition to injustice and oppression at the hands of the Zionists and their supporters

* روز جهانی قدس روز اعلام مخالفت امت اسلامی با ظلم و بی عدالتی صهیونیست‌ها و حامیانشان است

* یُوم القدس العالمی هوَ یُوم إعلان رَفض الأمة الإسلامیة لِظلم و حیف الصهاینة وحماتِهم

On the question of Palestine, the goal is to save Palestine, and that amounts to extermination of the Israeli government

* در مسأله‏ فلسطین، آنچه که هدف است ، استنقاذ فلسطین است ؛ یعنی محو دولت اسرائیل

* فی قضیة فلسطین، الهدفُ هوَ إنقاذُ فلسطین، أی إِزالة دولة إسرائیل

The Palestinian Intifada that originated in the Al-Aqsa Mosque is a divine sign that disgraced criminals will be brought to justice

* انتفاضه مسجدالاقصی یکی از آیات الهی است و جنایتکاران روسیاه را به شدت مجازات خواهدکرد

* إِنتفاضة المسجد الأقصی واحدةُ مِن الآیات الإلهیة، و هیَ سَتلقنُ المجرمینَ الآثمین أشدُ العقاب

 

فلسطین

What is remarkable about today’s struggle and the Palestinian Intifada is that the Palestinian nation has risen up in the true sense of the word

* خصوصیت مبارزه امروز و انتفاضه فلسطین این است که ملت فلسطین به معنای حقیقی کلمه به‏پاخاسته است

* میزةُ کفاح الیوم و انتفاضة فلسطین هی أن الشعب الفلسطینی انتفض بِکل ما للکلمة مِن معنی

The Zionist regime is an impudent, savage regime which does not care about humanity and international rules

* رژیم صهیونیستی رژیمی گستاخ و وحشی و بی اعتنا به قوانین انسانی و مقررات بین المللی است

الکیانُ الصهیونی کیانُ وقح و وَحشی ولا یَعیرُ أهمیة لِلقوانین الإنسانیة والقررات الدولیة

Palestine is now the scene of humble bravery by an innocent generation and nation

* فلسطین اکنون صحنه دلاوری مظلومانه و غریبانه یک نسل و ملت مظلوم است

فلسطین الیوم هی ساحةُ استبسال مظلوم وغریب لجیل وشعب مظلومیْن

How far people are willing to go in their defense of the resilient Palestinian nation will come to light on Quds Day

* دفاع مردم از ملت مظلوم و مقاوم فلسطین در روز قدس روشن خواهد شد

* فی یومِ القدس، سیتجسد دفاعُ الناسِ عَن الشعب الفلسطینی المظلوم و المقاوم

The Palestinian Intifada that originated in the Al-Aqsa Mosque is a turning point in the struggle of the Palestinian people

* انتفاضه مسجد الاقصی سرآغاز تحولی بزرگ در مبارزات مردم فلسطین است

* إنتفاضةُ المسجد الأقصی نقطةُ انطلاق لتحوّل کبیر فی کفاحِ الشعب الفلسطینی

Quds Day is a real manifestation of unity and cohesion in the world of Islam

* روز قدس یکی از آن جلوه‏های حقیقی اتحاد و انسجام دنیای اسلام است

* یُوم القدس واحد مِن المظاهر الحقیقیة لاتحاد و انسجام العالم الإسلامی

The return of Palestinians to their land and expulsion of Zionist usurpers from Palestine is the only solution to the Palestinian issue

* تنها راه حل فلسطین ؛ بازگشت فلسطینی ها به سرزمینهای خود و اخراج صهیونیست‌های غاصب از آنجا می‌باشد

* الحلُ الوحید لقضیة فلسطین؛ عودةُ الفلسطینیین إلی أراضیهم وإخراجُ الصهاینة الغاصبین منها

We are certain that Islam will eventually salvage Palestine and take back holy Quds from the aggressors

* ما ایمان داریم که اسلام سرانجام فلسطین را نجات داده و قدس عزیز را از دست متجاوزین پس خواهد گرفت

* إنّنا نُؤمن بأن فلسطین ستتحرر فی النهایة علی یَد الإسلام، و یسترد القدسَ العزیزة مِن یَد المعتدین

On Quds Day our nation thinks of the future as it bolsters its resolve and moves to set the stage for the future

* در روز قدس ملت ما به‌ یاد آینده می‌افتد و همت در خود ذخیره می‌کند و به حرکت درمی آید و راه را به سوی آینده باز می‌کند

* یفکر شعبُنا فی یُوم القدس بالمستقبل، فیستجمع الهمّةَ فی نفسه و ینطلق و یشق الطریقَ نحوَ المستقبل

The government of the Islamic Republic and the Iranian people will always defend and support the Palestinians

* دولت جمهوری اسلامی و ملت ایران همواره مدافع و حامی فلسطینیان خواهد بود

* إنّ حکومةَ الجمهوریة الإسلامیة و الشعب الإیرانی سیظلان دوماً المدافع و المحامی عن الفلسطینیین

Resistance is the only way to secure the liberation of Palestine

* مقاومت تنها راه آزادسازی فلسطین است

* المقاومةُ هی السبیلُ الوحید لتحریر فلسطین

The Palestinian youth are the flag-bearers of struggle

* پرچم مبارزه در دست جوانان فلسطینی است

لواءُ الکفاح یَحمله شبابُ فلسطین

Today the generation that has taken up the cause of Palestine has awakened and developed an insight into the reality

* این نسلی که امروز با مسأله فلسطین را بر دوش گرفته است، بیدار شده و حقیقت را فهمیده است

* هذا الجیلُ الذی یَنهضُ بالقضیة الفلسطینیة الیوم، قد انتبه و أدرک الحقیقة

The Zionist regime is the root-cause of the crisis in the Middle East and should be rooted out in order for the region to overcome this crisis

* رژیم صهیونیستی، ریشة بحران خاورمیانه به شمار می رود و برای پایان این بحران باید ریشه آن خشکانده شود

* الکیانُ الصهیونی، هوَ سببُ أزمة الشرق‌الأوسط، و إنهاء الأزمة یستدعی إزالة السبب

The flames of struggle are raging once again in the hearts of the offended, enraged and helpless Palestinians

* شعله‌های مقاومت بار دیگر در سینه های بی‌تاب مردم رنجدیده و خشمگین و بی‌پناه فلسطین برافروخته شده است

* إنّ جذوةَ المقاومة قَد استعرت مرة أخری فی صدور الفلسطینیین المکابدین و الغاضبین و المشرّدین

The new Intifada by the Palestinian people once more showed faithful individuals who rely on their resolve would prevail against all materialistic powers

* ملّت فلسطین در انتفاضة جدید خود بار دیگر غلبه انسان های مؤمن و متکّی به اراده خود را بر همة قدرت‌های مادی نشان داد.

* لقد أثبت الشعبُ الفلسطینی فی انتفاضته الجدیدة مرة أخری انتصار مَن یتحلی بالإیمان و یستند إلی إرادته علی کافة القوی المادیة

The movement of the Palestinian people is one of a generation; thus it will never come to a halt. The Palestinian nation will eventually emerge victorious

*حرکت مردم فلسطین، حرکت یک نسل است و هیچگاه متوقف نخواهد شد و پیروزی در نهایت متعلق به ملّت فلسطین است

* إنّ انتفاضةَ الشعب الفلسطینی هی انتفاضة جیل، و لن تتوقف مطلقاً. و سیکون النصر حلیف الشعب الفلسطینی فی النهایة

Palestine is bound to see a day when the Zionist regime is non-existent

* فلسطین قطعاً روزی را خواهد دید که رژیم صهیونیستی دیگر وجود ندارد

* ستری فلسطین لا محالة ذلک الیومُ الذی لا أثر فیه للکیان الصهیونی

Elimination of Israel from the region is the eternal stance of the Islamic Republic of Iran

* محو اسرائیل از منطقه ، موضوع همیشگی جمهوری اسلامی ایران است

* إزالةُ إسرائیل مِن المنطقة یمثّل الهاجس الدائم للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة

All Islamic countries should join forces to stand up to the usurping Zionist invaders

* همة کشورهای اسلامی باید دست در دست یکدیگر در مقابل صهیونسم غاصب و متجاوز بایستند

* علی کافة الدول الإسلامیة أن تضع یدُها بید الأخری و الوقوف بوجه الصهیونیة الغاصبة و المعتدیة

It is our Islamic duty to defend the innocent people of Palestine and support their uprising

* دفاع از ملّت مظلوم فلسطین و قیام شجاعانه و مظلومانة آنان وظیفة اسلامی همة ماست

* الدفاعُ عن الشعبِ الفلسطینی المظلوم و انتفاضته البطولیة و المظلومة واجب إسلامی یقع علی عاتقنا جمیعاً

Palestine is the top priority of the world of Islam

*فلسطین، مسئله اول جهان اسلام است

* فلسطین، القضیةُ الأولی بالنسبة للعالم الإسلامی

The only way to settle the question of Palestine goes through resistance and struggle

* تنها راه‌حل مسئله‌ فلسطین، مقاومت است و مبارزه است

* المقاومةُ و الکفاحُ هما السبیلُ الوحید لحل القضیة الفلسطینیة

All of Palestine for all Palestinians

* همه فلسطین برای همه مردم فلسطین

* کلّ فلسطین لکلّ الفلسطینیین

In all fairness, the Palestinians and the residents of Gaza have gone down in history as the most resilient of nations

* حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملت‌ها ماندگار کردند

* لقد خلّد الشعبُ الفلسطینی و أهالی غزة، حقاً، أسماءهم فی التاریخ بصفتهم أکثر الشعوب مقاومة

What has happened to the Palestinians since the outbreak of Intifada and emergence of real resistance years ago is a strange phenomenon which would have been impossible without divine guidance and assistance

* آنچه که بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیری که انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعی شکل گرفته، یک پدیده‌ عجیبی است. این، جز هدایت الهی و دستگیری الهی چیز دیگری نیست

* ما شهده الشعب الفلسطینی علی مدی السنوات الأخیرة، حیث اتقدَت جذوةُ الانتفاضات و تبلورت المقاومةُ الحقیقیة یشکل ظاهرة عجیبة. هذا الأمر ما هو إلا عنایة ربانیة، و تسدید إلهی

You need to keep hope alive among the resilient people of Palestine and Gaza and let them know that their massive movement will produce theirs intended result

* مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند که این حرکت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید

* لابد لَکم مِن إبقاء الأمل متقداً فی نفوس الشعبِ الفلسطینی، أهالی غزة، هذا الشعب المقاوم و الصلب، وعلیهم أن یعلموا بأن حرکتهم العظیمة هذه ستؤتی أکلها

The resistance front is growing increasingly mighty in the face of arrogant powers and infidels is obvious

* اقتدار روزافزون جبهه‌ مقاومت در مقابل جبهه‌ استکبار و کفر است که امر مشهود و واضحی است

* بات واضحاً و ملحوظاً تزاید اقتدار جبهة المقاومة فی تقابل جبهة الاستکبار و الکفر

The victory of the Palestinians in restoring their rights is no more difficult than the success of the Iranian people in establishing the Islamic Republic

* پیروزی ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزی‌ای که ملت ایران در ایجاد جمهوری اسلامی در ایران داشت

* إنتصار الشعب الفلسطینی فی استعادة حقه لیس بأصعب من الانتصار الذی حققه الشعب الإیرانی فی تأسیس الجمهوریة الإسلامیة فی إیران

To secure the liberation of Palestine and Quds, resistance is essential, so are perseverance and steadfastness

* در راه آزادی فلسطین و قدس شریف استقامت لازم است، ایستادگی لازم است، ادامه دادن راه لازم است

*مسیرةُ تحریر فلسطین و القدس الشریف تستلزم الثباتَ، تستلزم الصمود، تستلزم مواصلة السیر

Today the US and the West barefacedly lie about Palestine and many other issues

*امروز آمریکا و غرب در قضیه‌ فلسطین و در بسیاری از قضایای دیگر صریحاً دروغ می‌گویند

إنّ أمیرکا و الغرب یمارسون الیوم کذباً سافراً فی قضیة فلسطین و فی کثیر من القضایا الأخری

The question of Gaza is not simply about geography or a piece of land; rather, it is one that centers on humanity

* مسئله‌ غزه مسئله‌ یک تکه سرزمین نیست؛ مسئله فلسطین فقط مسئله‌ جغرافیا نیست؛ مسئله‌ بشریت است؛ مسئله‌ی انسانیت است.

* قضیة غزة لیست قضیة قطعة أرض؛ قضیةُ فلسطین لیست مجرداً قضیة جغرافیة؛ إنها قضیةُ البشریة؛ قضیةُ الإنسانیة

Today the question of Palestine is an indicator of commitment or lack of commitment to human principles

* امروز مسئله‌ فلسطین شاخص میان پایبندی به اصول انسانی و ضدیت با اصول انسانی است

*قضیةُ فلسطین الیوم هی العلامةُ الفارقة بین التمسک بالمبادئ الإنسانیة ورفض المبادئ الإنسانیة

No doubt, Palestine will be liberated

* فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این ، هیچ شبهه‌ای نیست

* فلسطین سوف تتحرر؛ لاشک فی ذلک مطلقاً

Palestine will certainly be liberated and handed back to its rightful owners, and a Palestinian government will be formed there. That is for certain. But the stain on the reputation of the US and the West will be impossible to remove

* فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینی تشکیل خواهد شد؛ در این‌ها هیچ تردیدی نیست؛ اما بدنامی آمریکا و بدنامی غرب برطرف نخواهد شد

* فلسطین سوف تتحرر بالتأکید، و سوف تعودُ إلی الناس و سوف تقومُ علیها دولةُ فلسطینیة؛ لاشک فی هذه الأمور؛ لکن الذی لن یُمحی من الذاکرة هو الصیتُ السیئ لأمیرکا و الصیتُ السیئ للغرب

The Palestinian question is an Islamic issue

* مسئله‌ فلسطین، یک مسئله‌ اسلامی است

* قضیةُ فلسطین قضیةُ إسلامیة

All nations have a responsibility toward Palestine

* همه ملت‌ها در مقابل فلسطین مسئولند

* کافةُ الشعوبِ مسؤولةُ قبال فلسطین

All governments, both Muslim and non-Muslim, have a responsibility toward Palestine

* همه‌دولت‌ها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولت‌های مسلمان، چه دولت‌های غیر مسلمان

* کافةُ الدول مسؤولةُ قبال فلسطین؛ سواء دولَ المسلمین، أو دول غیر المسلمین”.

In the Islamic Republic of Iran, the question of Palestine is not merely a tactical or politically-strategic issue; rather, it is ideological and faith-based

* ما در جمهوری اسلامی مسئله فلسطین برایمان یک مسئله‌ی تاکتیکی نیست، یک استراتژی سیاسی هم نیست، مسئله‌ عقیده است، مسئله دل است، مسئله‌ ایمان است

* قضیةُ فلسطین بالنسبة لنا فی الجمهوریة الإسلامیة لیست قضیة تکتیکیة، و لیست استراتیجیة سیاسیة، إنها قضیةُ عقَدیة، قضیةُ قلبیة، قضیةُ إیمانیة

The question of Gaza and Palestine is one of our own; it is an Islamic question, one for all Muslims; it is our responsibility

* مسئله‌ غزه و مسئله‌ فلسطین، مسئله‌ ماست؛ مسئله‌ اسلامی ماست؛ مسئله همه‌ مسلمین است و وظیفه ماست

* قضیةُ غزة و قضیة فلسطین، قضیتنا؛ قضیتنا الإسلامیة؛ قضیة کافة المسلمین و هی من واجباتنا

With God’s grace, this year’s rallies to mark World Quds Day will be more passionate throughout the Islamic world

* شما امسال خواهید دید که به فضل الهی و با توفیق پروردگار، روز قدس از هر سال، پُرشورتر و کوبنده‌تر در همه دنیای اسلام برگزار خواهد شد

* سترون أن یوم القدس فی هذا العام سیکونُ بفضل الله تعالی وبتوفیقه، أکثر حماساً و أکثر وقعاً مِن کلِّ سنةِ فی کل العالم الإسلامی

The Muslim world has welcomed the designation of the last Friday of Ramadan as World Quds Day by revered Imam [Khomeini]

* همه دنیای اسلام از روز قدسی که امام بزرگوار در جمعه آخر ماه رمضانِ هر سال معیّن کردند، استقبال می‌کنند .

* إنّ العالمَ الإسلامی برمّته یرحب بیوم القدس الذی أعلنه الإمام العظیم فی آخر جمعة مِن شهر رمضان کلّ عام

The lofty goal of the Islamic nation – Liberation of Palestine in its entirety without letting go of a single inch of this Islamic land – will become a reality only through patience, prudence, reliance on God and collective endeavors by resistance movements and Islamic nations and governments

* هدف والای امت اسلامی یعنی آزادسازی همه فلسطین بدون چشم‌پوشی از یک وجب از این سرزمین اسلامی، تنها با صبر و تدبیر و توکل و مجاهدت همگانی گروه‌های مقاومت و ملت‌ها و دولت‌های اسلامی محقق خواهد شد

* إن تحقق الهدفُ السامی للأمة الإسلامیة، و المتمثّل فی تحریر کافةِ التراب الفلسطینی دون التغاضی عن أی شبر من هذه الأرض الإسلامیة، رهن بالتحلی بالصبر والحنکة والتوکل والجهاد الجماعی لفصائل المقاومة والشعوب والحکومات الإسلامیة

If the leaders of the Zionist regime made a mistake, the Islamic Republic of Iran would raze Tel Aviv and Haifa to the ground

*اگر غلطی از سردمداران رژیم صهیونیستی سر بزند ؛ جمهوری اسلامی ایران ، تل آویو و حیفا را با خاک یکسان می‌کند.

* لو صدر من قادة الکیان الصهیونی أیة حماقة؛ فإن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ستسوی تل أبیب و حیفا بالأرض

Any plan to disintegrate Palestine is doomed

* هر طرحی که فلسطین را تجزیه کند مردود است

* کلُ طرحِ الذی یستجزی فلسطین مردودٌ

Murder, criminality and insults targeting Muslims in this historically unprecedented incident as well as efforts to destroy the first Qibla of Muslims and other religious sites in Palestine are some of the reasons why Palestine is the most important question facing the Muslim world

* ﻛﺸــﺘﺎﺭ ﻭ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻭ ﺍﻫﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﻲ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ «ﺗــﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﺯﻭﺍﻝ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﻳﻨﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ «ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ»، ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﻭﻝ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ

* إن ما یرتکب من قتل و إجرام و إساءة للمسلمین بشکل مستمر فی هذه الحادثة الفریدة من نوعها تاریخیاً ومحاولة تدمیر قبلة المسلمین الأولی و باقی المراکز الدینیة فی فلسطین، هی من بین العوامل التی تجعل من (فلسطین) القضیة الأولی للعالم الإسلامی

If Israel entered into war, we would level Haifa and Tel Aviv

* اگر اسرائیل وارد جنگ شود؛ حیفا و تل اویو را با خاک یکسان می‌کنیم

* ان یشرع اسرائیل فی الحرب سنهدم الحیفا و تل أبیب

Palestine stretches from the Sea to the River, not even an inch less

* فلسطین ﻓﻠﺴﻄﻴﻦِ ﺍﺯ ﺑﺤﺮ ﺗﺎ ﻧﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻭﺟﺐ ﻛﻤﺘر

* فلسطین، فلسطین من البحر حتی النهر، لیس بأقل من ذلک ولا حتی بشبر واحد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا